3 خانه حاج آقا علی رفسنجان ، از بزرگترین خانه های خشتی در جهان...