3 ساختمان شترگلو که در شرق شهر ماهان و در مسیر قنات وکیل آباد...