مکان
نام: استخر مرواريد
تلفن: 034-32220718
آدرس: خیابان قرنی - روبروی بيمارستان باهنر
دسته بندی: استخر
محدوده: خيابان قرنی

محدود آدرس روی نقشه

اوقات شرعی

139
دسته بندی
148
محدوده
11,388
کاربران