مکان
نام: استخر بشری
تلفن: 034-33229609
آدرس: بولوار اديب، اديب 8 ، مجموعه ورزشی بشری
دسته بندی: استخر
محدوده: خیابان شهید مصطفی خمینی (شهاب)

محدود آدرس روی نقشه

اوقات شرعی

139
دسته بندی
148
محدوده
11,388
کاربران